top of page

Wykonując obowiązek nałożony przez art.22c ust.3 ustawy z dnia 3 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, który nakłada obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich na podmioty świadczące usługi hotelarskie, wprowadza się

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W Agroturystyce u Rychertów

1. Niniejsze Standardy obowiązują w Agroturystyce u Rychertów

2. Personel Obiektu zobowiązany jest traktować małoletnich z należytym szacunkiem i godnością.

3. Zachowania zabronione względem pełnoletnich zabronione są również względem małoletnich.

4. Zakazuje się personelowi Obiektu jakiegokolwiek zachowania względem małoletnich, które naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte normy etyczne.

5. Wobec dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy uwzględnić ich sytuację.

6. Identyfikacja małoletniego przebywającego w Obiekcie odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku osoby pełnoletniej.

7. Identyfikacja relacji małoletniego w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w Obiekcie odbywa się w poszanowaniu dóbr osobistych tych osób. W szczególności należy zidentyfikować, czy małoletni przebywa w Obiekcie za zgodą jego przedstawicieli ustawowych, a w przypadku gdy takich przedstawicieli nie ma, czy przebywa za zgodą innej osoby sprawującej opiekę nad małoletnim na podstawie właściwych przepisów.

8. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie Obiektu jest zagrożone należy przedsięwziąć niezwłocznie odpowiednie działania mające na celu dowiedzenie się, czy dobro jest faktycznie zagrożone lub naruszane. Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dobra powoduje naruszenie przepisów karnych należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy, w tym Policję lub sąd opiekuńczy. Jeżeli jest to konieczne, by nie dopuścić do powstania lub zwiększenia naruszenia dobra małoletniego, należy przed przybyciem w/w organów przedsięwziąć samodzielnie środki mające na celu ochronę dobra małoletniego.

9. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego dokonywane są przez właściciela Obiektu, a w razie jego nieobecności przez managera obiektu lub inną osobę go zastępującą, a w razie ich nieobecności przez każdego członka personelu Obiektu. Zawiadomienia winny być dokonywane niezwłocznie.

10. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie personelu Obiektu do stosowania niniejszych Standardów są właściciel oraz managerowie Obiektu, którzy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszych Standardów. Personel Obiektu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi Standardami, co potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku zatrudnienia nowego personelu, niezależnie od podstawy zatrudnienia, nowo przyjmowana osoba zapoznaje się z niniejszymi Standardami przed rozpoczęciem pracy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

11. Niniejsze Standardy wchodzą w życie dnia 15 lutego 2024r. Co najmniej raz na dwa lata należy dokonywać oceny niniejszych Standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

bottom of page